вартість

вартість
-тості, ж.
1) Виражена у грошах ціна чого-небудь.
2) Позитивна якість, цінність.
3) ек. Економічна категорія, властива товарному виробництву, яка становить втілену й уречевлену в товарі суспільно необхідну працю. Балансова вартість активу. Номінальна вартість акції.
••

Бала́нсова ва́ртість — оцінка основних фондів і обігових коштів у бухгалтерському балансі.

Ва́ртість креди́ту — сума, що її позичальник сплачує кредиторові за користування кредитом.

Ва́ртість мініма́льного спожи́вчого ко́шика — показник мінімального рівня задоволення фізіологічних і соціальних потреб людини.

Вну́трішня ва́ртість е́кспортного това́ру — сума відпускної продукції в оптових цінах без податку з обігу.

До́дана ва́ртість — різниця між вартістю (ціною) товару або наданої послуги та вартістю матеріалів, що їх було використано у процесі його виробництва (виконання, надання).

Е́кспортна ва́ртість това́ру — вартість, яка подається іноземному покупцеві з вирахуванням прямих накладних витрат в іноземній валюті.

Зако́н ва́ртості — об'єктивний економічний закон товарного виробництва, за яким вартість товару визначається суспільно необхідною кількістю абстрактної праці, затраченої на виробництво цього товару.

І́мпортна ва́ртість това́ру — сума валютних витрат на імпорт товару; валютна ціна, що її сплачено за імпортований товар, а також додаткові витрати на імпортування у валюті.

Ліквідаці́йна ва́ртість — а) сума коштів, що її передбачають отримати в разі ліквідації певного активу; б) вартість активів підприємства як цілісного майнового комплексу в разі його ліквідації.

Ми́тна ва́ртість това́ру — сума, що її фактично сплачено чи яка підлягає сплаті за товар на момент перетину митного кордону.

Мінова́ ва́ртість това́ру — форма виявлення вартості через прирівнювання одного товару до іншого в процесі обміну.

Ри́нкова ва́ртість — вартість товарів, послуг, валюти і т. ін., яка формується в процесі вільного продажу на ринку.

Спожи́вна ва́ртість — властивість товару, речі задовольнити якусь потребу покупця.


Великий тлумачний словник сучасної української мови. - "Перун". 2005.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Полезное


Смотреть что такое "вартість" в других словарях:

  • вартість — 1) (виражена у грошах цінність чого н.), ціна, оцінка, розцінка 2) (позитивна якість, властивість), цінність, значущість …   Словник синонімів української мови

  • вартість — іменник жіночого роду …   Орфографічний словник української мови

  • дисконтна вартість — вартість майбутніх доходів або витрат, оцінена на сучасний момент. Використовується при формуванні бюджету, переважно для оцінювання інвестиційних проектів …   Словник бюджетної термінології

  • вартість робочої сили — сукупність витрат підприємця, пов’язаних з використанням робочої сили, забезпеченням необхідного її відтворення. Вона визначається обсягом життєвих благ, необхідних для забезпечення нормальної життєдіяльності людини, тобто для підтримування її… …   Термінологічний словник з економіки праці

  • нетто-вартість — тості, ж. У страхуванні – дійсна або продажна вартість вантажу у пункті призначення без врахування усіх витрат, пов язаних з його вивантаженням у цьому пункті. •• Не/тто ва/ртість компа/нії різниця між активами та пасивами компанії, власний… …   Український тлумачний словник

  • митна вартість товарів — заявлена декларантом або визначена митним органом вартість товарів, що переміщуються через митний кордон України, яка обчислюється на момент перетинання товарами митного кордону України …   Словник бюджетної термінології

  • Наприклад, у США відкритим способом добувається 85% золота (у Канаді - 10%). Собівартість вилученого металу при переробці руд купчастим вилуговуванням у 2 рази нижче, ніж отриманого звичайним способом. Світовий видобуток золота останні 15-17 років, аж до 1994 р., неухильно зростав - приблизно на 1-3 — Аналіз сучасного стану технологій переробки мінеральної сировини благородних та кольорових металів, а також оцінка умов і реалій (економічних, технологічних, екологічних тощо) функціонування галузі в майбутньому дозволяє виділити як перспективні… …   Гірничий енциклопедичний словник

  • собівартість — тості, ж. Витрати підприємства на виробництво, а також реалізацію продукції (робіт, послуг). •• Собіва/ртість проду/кції економічний показник, що включає витрати на спожиті засоби виробництва та на оплату праці. По/вна собіва/ртість проду/кції… …   Український тлумачний словник

  • собівартість — іменник жіночого роду …   Орфографічний словник української мови

  • вартісний — а, е. Прикм. до вартість. •• Ва/ртісна будо/ва капіта/лу співвідношення між вартістю засобів виробництва і вартістю робочої сили. Ва/ртісний ана/ліз аналіз витрат виробництва і обороту товару, що здійснюється для встановлення ціни пропозиції.… …   Український тлумачний словник


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»